درباره ما

این تولیدی در سال 1352 توسط پدرم در خیابان آریا با نام درودگری آریا تاسیس شد.سال 1380 MDF وارد بازار شد پس از آن توسط برادران عابدی این درودگری به کابینت سازی تبدیل شد بانام کابینت آریا (عابدی ) در سال 1388 این تولیدی شاخه ی دیگری جهت ساخت درب چوبی تاسیس کرد با نام آریا درب ( عابدی ) 

در حال حاضر این دو تولیدی توسط برادران عابدی با نام کابینت آریا و آریا درب عابدی مشغول به کار هستند.داشتن تجربه ی کافی در شاخه های درودگری مهمترین اصل است. برای مثال یک درخت را درنظربگیریم این درخت دارای شاخه های زیادی است و زمانی که بخواهیم این درخت را تبدیل به الوار کنیم تمام شاخه ها بریده میشوند و تنه ی درخت به چند الوار تبدیل میشود اگر درخت هنوز زنده باشد الوارهای بدست آمده از قسمت شاخه های بریده شده (گره ) شروع به پیچیدن میکند.یک نجارباهوش باید از تجربه خود استفاده کند که چوبهای پرگره و کم گره را از هم جدا کند تا از پیچیدن یک درب چوبی یا سازه های چوبی جلوگیری شود.تجربه خیلی در کار مهم است کم وبیش برای هرکس این اتفاق افتاده یک صندلی بعد از چند سال یک پایه اش کوتاه ترمیشودو همیشه روی سه پایه است و مجبوریم برای لق نزدن پایه های بلند را کوتاه کنیم.... چرا این اتفاق افتاده ؟ ... واقعا چوب بزرگ میشود؟.....کوچک میشود؟....یا کلاف صندلی میپیچد؟....همه گزینه ها درست است و بستگی به جنس چوب دارد و مهارت نجار را میطلبد که برای ساخت چهارتا پایه از یک جنس تنه و الوار استفاده کند و کلاف صندلی را با چوب کم گره کار کند تا از پیچیدگی جلوگیری کند .داشتن تجربه به تنهایی کافی نیست نحوه اتصال دو چوب بسیار مهم است اتصال شکل دو چوب توسط چسب غیرممکن است چون چوب از سر مقطع طول نمیچسبد و فقط از بغل به یکدیگر میچسبد.فاق و زبانه ، کام و زبانه ، نیم نیم ، کام و اشکاف و زبانه ، دوبل کردن با میخ دوبل . یک نجار باید بداند کجا از کدام اتصال استفاده کند؟؟؟؟.....

imgpreloader